Επαγγελματική εκπαίδευση σε εφαρμογές ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να προχωρήσουν οι φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι διάφοροι κλάδοι της οικονομίας ακολουθούν τις τεχνικές εξελίξεις και προσαρμόζονται σε αυτές.

Στόχος του προγράμματος GSS-VET είναι να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια σε ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς ώστε να μπορούν να κατανοήσουν και να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά συστήματα και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.

Το πρόγραμμα GSS-VET, ξεκινώντας από την αναλυτική περιγραφή των απαραίτητων δεξιοτήτων, έχει διαμορφώσει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο (EQF level 4-5) και μια πλατφόρμα e-learning, με στόχο να καλύψει την εκπαίδευση 2.500 εργαζομένων ως το 2025. Στην πρώτη πιλοτική φάση (2020) στο πρόγραμμα συμμετέχουν 40 εκπαιδευτές και 200 εκπαιδευόμενοι. Η πιλοτική εκπαίδευση οδηγεί στην πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων, μετά από εξετάσεις.

Στο πρόγραμμα, συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Βουλγαρία και υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στο email eu-projects@ecte.gr

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για τους καρτιζόμενους

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλούμε αποστείλετε οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο τεκμηριώνει την ικανοποίηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στην Πιστοποίηση, π.χ. τίτλοι σπουδών για την εκπαίδευση, βεβαιώσεις εργοδοτών, καρτέλες ενσήμων για την επαγγελματική εμπειρία, βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά για την επαγγελματική κατάρτιση, κ.λ.π. στο info@ecte.gr